دپارتمان فناوری

۱- نشست تبادل فناوری

۲- فستیوال دارایی فکری

۳- استارتاپ دمو

۴- تقاضای فناوری

۵- عرضه فناوری

۶- مالکیت فکری

۷- تهیه و تنظیم قراردادهای انتقال فناوری

۸- انتقال فناوری کره جنوبی

۹- فن بازار

Close